Kelimelerle Gelen Mutluluk ! 😊


Gizlilik Sözleşmesi ve KVKK Aydınlatma Metni

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, başta www.bimektup.com olmak üzere Hakan SAY - bimektup’un (“Şirket” olarak da anılacaktır) hizmet verdiği WEB sitesi ve mobil uygulamalarda, üye olarak kaydolan kişiler ve kullanıcılar tarafından Site’de yer alan Platform’dan faydalanılması aşamasında Şirketimiz ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcı Tarafından Paylaşılan Bilgi ve Veriler ile Toplanma Yöntemleri

www.bimektup.com adresinde yer alan uygulama araçları kullanılırken ya da diğer herhangi bir şekilde Şirketimiz ile ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel kullanıcı bilgileri doğrudan kullanıcı tarafından ve otomatik olarak toplanmaktadır.

Şirketimiz tarafından, ilgili mevzuat ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan esaslar doğrultusunda, veri sahibi ile Şirketimiz arasındaki ilişki türü ve niteliğine göre aşağıda belirtilen türde veriler işlenebilmektedir:

›› Kimlik, İletişim, Lokasyon, Özlük, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıt gibi veriler,

›› Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri,

››Veri sahibinin Şirketimizinternet adresine bağlanılması durumunda veri sahibinin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler,

››Veri sahibi ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler,

›› İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (uniqueidentifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, İnternet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, İnternet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitemiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.

Kişisel Verilerin Kullanılma Amaçları

Şirketimiz, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir.

›› Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,

›› Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi,

›› Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

›› Elektronik (İnternet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlenmesi,

›› Şirketimizin faaliyet ve hizmetleri ile ilgili şikâyet ve önerilerini değerlendirilmesi,

›› Şirketimiz bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,

›› Şirketimiz tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,

›› Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,

›› İlgili mevzuatlara aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,

›› Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

›› Talep ve soruların cevaplanması,

›› Müşterilerin talep uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve müşteriler ile iletişime geçilmesi,

››Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek

›› Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

›› Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması.

Yetkili Hizmet Sağlayıcılar

Şirketimizinternet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan(link) yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (uniqueidentifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin şirketimizden bağımsız olduğu ve şirketimizin üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığını bildirmek isteriz. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.

Kişisel Verilerin Yurt İçi/Yurt Dışında 3. Kişiler ile Paylaşımı ve Saklanma Süresi

KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Gizlilik Politikasının “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verileriniz,

›› Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlarla,

›› Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumunda Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması durumunda,

››Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit ederek kullanmak durumunda kalabilir. Hukuken daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, Şirketimiz kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre zarfında elinde bulundurur. Saklama süresi sona eren kişisel veriler, Şirketimiz tarafından KVK Kanunu çerçevesinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Çerez Kullanımı

Şirketimiz, yukarıda anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir Çerez-Cookie (teknik iletişim dosyası) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Çocukların Hakları

www.bimektup.com  internet sitesi üzerinden sunulan uygulama hizmetinin hedef kitlesinde 18 yaşın altındaki kullanıcılar yer almamaktadır. Şirket, tabi olduğu yasaların zorunlu tuttuğu haller dışında çocuklardan ya da çocuklar hakkında internet siteleri üzerinden bilerek kişisel bilgiler istemez ya da toplamaz. Kullanıcı tarafından çocuğun kişisel bilgiler vermiş olunması durumunda, söz konusu bilgilerin kayıtlardan silinmesini İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak şirketten talep edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Korunması, Güvenliği ve Denetimi

Şirketimiz ile ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz iş süreçleri ve faaliyetlerinin kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara uygun yürütülmesi sağlanmaktadır. Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte ve şirketimiz adına veri işleyen kişilerden verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınmakta, bu beyan ve taahhütlere aykırılık belirli yaptırımlara bağlanmaktadır. Kişisel verilere yetkisiz kişilerin erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta ve alınan tedbirlerin yeterliliği belirli periyotlarda kontrole tabi tutularak mevcut veri güvenliği sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kişi Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;


›› Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

›› Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

›› Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

››Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

›› Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

›› KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

›› İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

›› Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.bimektup.com  internet adresinde yer alan İlgili Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz. Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Şirketimiz işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman www.bimektup.com  sitesinde yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri kural olarak, www.bimektup.com  İnternet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, Şirketimiz değişiklikleri, uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.

İletişim Ve Kişisel Verilere İlişkin İzin

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, Şirketimiz ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, işbu Gizlilik Politikasında bildirilen amaçlar (çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişiye özel tanıtım, promosyon, reklam, hizmet, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi vs.) ile; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Şirketimiz ve yukarıda detayları bildirilen üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmakta ve Kullanım Sözleşmesini kabul etmiş olmaktasınız.

 

 

KVKK BAŞVURU VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi ile tüzel bir kişiliğe ait olmakla birlikte gerçek kişiyle ilişkilendirilebilen her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Hakan SAY - Bimektup:Seyrantepe Mahallesi Oduncular 1. Sk. No: 25 Tuşba/VAN- TÜRKİYE adresinde mukim Hakan SAY – Bimektup’u,

 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Hakan SAY - Bimektuptarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Giriş

Hakan SAY - Bimektup olarak; Veri sorumlusu sıfatıyla, hangi kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyeceğimiz konusunda işbu metin hazırlanmış olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kanun’a (“KVKK”) uygun olarak kişisel verilerinizin korunması hususunda gerekli önlemlerin alındığını bildiririz. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Hakan SAY - Bimektup olarak sunduğumuz hizmetleri yerine getirmek, geliştirmek ve bu amaçla ile ilgili görev ve sorumluluklarımız başta olmak üzere yasal zorunluluklarımız uyarınca yerine getirmekle yükümlü olduğumuz görev ve sorumluluklarımız kapsamında kişisel veri işleme faaliyeti yürütmekteyiz.

Sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (“KVKK”) sayılan sair şekillerde işleneceğini bildiririz.

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gerekli teknik tedbirler uygulanarak korunmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini Şirketimiz, resmi mevzuatta yapılacak değişiklikler bünyesinde her daim güncelleme hakkını saklı tutar.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Faaliyetlerimiz, yürüttüğümüz iş süreçleri, sunduğumuz hizmetler ile görev ve sorumluluklarımız kapsamında sizlerin Kimlik, İletişim, Lokasyon, Özlük, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıt bilgileri işlenmektedir.

Şirketimiz Tarafından Kişisel Verileriniz Elde Edilme, İşlenme ve Kullanılma Amaçları

Sizlere ait kişisel veriler, KVKK’ nın 4. 5. ve 6. maddeleri uyarınca; hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve yürütülebilmesi, taleplerin karşılanabilmesi gibi kapsamlarda aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi,

Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

Elektronik (İnternet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlenmesi,

Şirketimizin faaliyet ve hizmetleri ile ilgili şikâyet ve önerilerini değerlendirilmesi,

Şirketimiz bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,

Şirketimiz tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,

Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,

İlgili mevzuatlara aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,

Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

Talep ve soruların cevaplanması,

Müşterilerin talep uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve müşteriler ile iletişime geçilmesi,

Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması.

    Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Hizmet sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,

Hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

Hizmet kalitesi denetim ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi,

Mal/hizmet satın alım faaliyetlerinin yürütülmesi,

Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

  Elektronik ortam ve platformlarda veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Faaliyetlerimiz, yürüttüğümüz iş süreçleri, görev ve sorumluluklarımız ve sunduğumuz hizmetler kapsamında sizlerin özel nitelikli kişisel verileriniz Şirketimizce işlenmemektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemleri ve Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Dayandığı Hukuki Sebepler

Şirketimizce her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamdan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin toplayabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi “Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, (c) bendi ‘‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, (ç) bendi “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (d) bendi “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, (e) bendi “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve (f) bendi ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Kişisel verilerin KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmesi halinde “İlgili kişinin açık rızası”na dayanılarak işlenmektedir.

Yine KVKK ve TBK başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayılabilir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları

Sizlere ait olan ve Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır; ancak mevzuat hükümlerince sizlere ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde;

●    Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek sözleşmenin ifası sebepleri ile Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, müşterilere sağlanması taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, altyapı sağlayıcıları, hizmet alınan ve sağlanan üçüncü kişiler, sigorta şirketleri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile,

● Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat uyarınca bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,

● Hizmete ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iştiraklerimize,

● Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne,

● Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Tedarikçilere,

Üçüncü kişilerle veri paylaşımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Saklanacağı Süreler:

KVKK’ya uygun olarak, kişisel verilerinizi, sunduğumuz hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, doğabilecek bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileriniz saklanabilecektir.

KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Durumlar

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin Açık Rıza’nın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

›› Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

›› Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

›› Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

›› Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

›› İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

›› Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

›› İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

›› Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Şirketimiz tarafından Açık Rıza aranmaksızın işlenebilecektir.(Faaliyetlerimiz, yürüttüğümüz iş süreçleri, görev ve sorumluluklarımız ve sunduğumuz hizmetler kapsamında sizlerin özel nitelikli kişisel verileriniz Şirketimizce işlenmemektedir.)

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız vardır.

İlgili Kişi Olarak Hakların Kullanılmasına Dair Bilgiler

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

● Daha önce bildirilen ve Şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle info@bimektup.com adresine elektronik posta göndererek,

● Islak imzalı ve kimliğinizi tevsik edici belgeler ile Seyrantepe Mahallesi Oduncular 1. Sk. No: 25 Tuşba/VANadresine göndererek,

● Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirketimize (Seyrantepe Mahallesi Oduncular 1. Sk. No: 25 Tuşba/VAN) bizzat başvurarak,

● Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp info@bimektup.com adresine e-posta gönderilerek,

● Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle hakan.say@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

Şirketimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Taleplerinizin Cevaplanma Süreci

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

İlgili Kişi Başvuru Formu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Electronics Black Wrist Watch

Brand
Category: Electronics
SKU: MS46891340

$40.00
  • Ultrices eros in cursus turpis massa cursus mattis.
  • Volutpat ac tincidunt vitae semper quis lectus.
  • Aliquam id diam maecenas ultricies mi eget mauris.